Rad na osvještavanju javnosti, lobiranje i utjecaj na javne politike

ŽGK „Korak“ sudjelovanjem u radu relevantnih radnih skupina, medijskim istupima, sudjelovanjem u kampanjama te obilježavanjem značajnih datuma, redovito senzibilizira i upozorava širu javnost, građanstvo te institucije lokalnih vlasti na potrebu poduzimanja konkretnih radnji na prevenciji nasilja u obitelji, stvaranju uvjeta za adekvatnu pomoć žrtvama nasilja, te bolju suradnju s organizacijama civilnog društva koje rade na osiguranju pomoći i zaštiti žrtava.